2014.08.25Vol.033黄可christine[57P]_黄可_美媛馆

2014.08.25Vol.033黄可christine[57P]_黄可_美媛馆

盖肾火走任、督之路而上趋于唇齿,无可出之路,乘齿缝有隙而出之。倘后日减去辛夷,即重用当归无益矣。

大病之后,腰痛如折者,乃脾湿而非肾虚也。雷火由地而冲于天,肾火亦由下而升于上,入于胁则胁胀,入于喉则喉痛,入于口舌则口舌烂,入于眼目则眼目肿矣。

人身肾中不寒,则龙雷之火下安于肾宫,惟其下寒之甚,而水又无多,于是上冲于咽喉,而齿牙受之。见禽鸟昆虫之飞走者,皆痰之作祟也。

其实乃虚寒之症,痰入心包也。夫肝气最急,郁则不能急矣,于是肾气来滋,至肝则止;心气来降,至肝则回,以致心肾两相间隔,致有遗忘也。

盖脾主思,思之太甚则脾气闭塞而不开,必至见食则恶矣;喜则心火发越,火生胃土,而胃气大开,胃气既开,而脾气安得而闭乎?怒属肝木,木能克土,怒则气旺,气旺必能冲开脾气矣。倘于补水之中,少加风药,则于补水添精,反多牵制,而不能奏功矣。

夫热病宜现热象,何反见寒冷之证乎?此方专入肺金以散其风邪。

Leave a Reply