87fuli电影网

87fuli电影网

然而心肾两伤,又消两经之虫,药必先经于胃,虫未必杀而胃气先亡,则肺金大失化源,非治之善也。 治法必须急救其脾胃之气,而后因势利导之。

铎不惜传方,又阐扬其义,以见铎之论症,非无本之学也。医有作痞块治之不效,用补药治之亦不效,盖惊气之未收也。

二剂轻,此方脾胃双治之法也。盖胃气者,阳气也。

夫心至懊,其心神之昏乱可知,何又能清言了了耶?况胃中之土,阳土也,阳土非阴水不养。

路塞者,无水以灌注之也。然而虽经吐出,不能尽出其毒,必须用解毒之味。

倘作胃虚有火治之,亦能止泻,然下多亡阴,虽止泻于一时,而阴虚何能骤复? 外湿既留于膀胱,势必与命门之真火相战,邪盛正衰而痛作矣。

Leave a Reply